Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby.

Kwota zasiłku ustalana jest miesięcznie, zaczynająć od marca, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Od 1 Marca 2011r wysokość zasiłku wynosi 4000 zł

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składamy w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej. WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

Zasiłek przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych (adoptowanych),
  • innych dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuków i rodzeństwa,
  • małżonka,
  • rodziców, Ojczyma, macochy oraz osób przysposabiających.